Projekčná a výrobná dokumentácia stáčacej stanice STS HK na záchyt kvapalných rádioaktívnych odpadov z horúcej komory v priestoroch jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach

VUJE, a.s., Trnava

single-image
single-image
Projekčná a výrobná dokumentácia vyprázdňovacej stanice VS A1 na vyprázdňovanie kontajnerov na prevoz kvapalných rádioaktívnych odpadov, v priestoroch jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach

VUJE, a.s., Trnava

Kontajner vzoriek KV-KRAO na prenos vzoriek kvapalného rádioaktívneho odpadu

SE, a.s.,  VYZ, o.z., Jaslovské Bohunice

single-image
single-image
Stáčacia stanica STS ZFK pri zariadení na fixáciu  kvapalného rádioaktívneho odpadu  v priestoroch jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach

VUJE, a.s., Trnava

Prenosné vyprázdňovacie zariadenie PVZ na vyprázdňovanie kontajnerov na prevoz kvapalných rádioaktívnych odpadov do vonkajších nádrží, v priestoroch jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach

VUJE, a.s., Trnava

single-image
single-image
Manipulátor na tlakový ostrek šachty na reaktorovej sále v atómovej elektrárni Paks v Maďarsku

VUJE, a.s., Trnava

Projekt zaobchádzania s použitými uzavretými rádioaktívnymi žiaričmi na území SR

SE, a.s., Bratislava

single-image
single-image
Projekčná a výrobná dokumentácia zariadení na manipuláciu a  skladovanie použitých uzavretých rádioaktívnych žiaričov v priestoroch horúcej komory Huma-Lab Apeko, s.r.o. Košice a  v priestoroch jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach

SE, a.s.,  VYZ, o.z., Jaslovské Bohunice

Výrobná dokumentácia strojnej časti manipulátora BUB-1000   na kontrolu výmenníkových rúr parogenerátorov pomocou héliovej a bublinkovej metódy.

VUJE, a.s., Trnava

single-image
single-image
Manipulátor pre prenosný kamerový televízny systém s jednokĺbovým prevedením nosiča

SE, a.s., – VYZ, o.z., Jaslovské Bohunice

Manipulátor pre prenosný kamerový televízny systém s dvojkĺbovým prevedením nosiča

SE, a.s., – VYZ, o.z., Jaslovské Bohunice

single-image
single-image
Zariadenia pre likvidáciu gama poľa Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice za účelom premanipulovania atypického použitého uzavretého žiariča 60Co do prepravného kontajnera a následného prevozu do medziskladu v Jaslovských Bohuniciach

SE, a.s.,  VYZ, o.z., Jaslovské Bohunice

Výrobná dokumentácia zariadenia DEKOZ-EPR na polosuchú elektrochemickú dekontamináciu plôch.

VUJE, a.s., Trnava

single-image
single-image
Výrobná dokumentácia strojnej časti manipulátora IRIS-ZOK na kontrolu výmenníkových rúr parogenerátorov pomocou metódy vírivých prúdov.

VUJE, a.s., Trnava

Vertikálny vozík s pohonom na inšpekčný stend palivových článkov, na manipulovanie s technologickými hlavicami, do jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach

VUJE, a.s., Trnava

single-image
single-image
Zariadenia na vyprázdnenie kvapalného rádioaktívneho odpadu z monžíka horúcej komory v  priestoroch jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach

VUJE, a.s., Trnava

Výrobná dokumentácia zariadenia na odber vzoriek ZOV-12

VUJE, a.s., Trnava

single-image
single-image
Výkresová dokumentácia inšpekčného stendu merania vyhoreného jadrového paliva SVYP-440

 

VUJE, a.s., Trnava

Projekčná dokumentácia a realizácia zariadenia na úpravu DU pre dekontamináciu fragmentov HČ PDS

 

VUJE, a.s., Trnava

single-image